TTV SLAGVAARDIG

TAFELTENNISVERENIGING RHEDEN

Gedragsregels begeleiders binnen TTV Slagvaardig

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft ook onze vereniging gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van onze sportbond.

De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. TTV Slavaardig onderschrijft deze gedragsregels omdat de vereniging meewerkt aan het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en deze gedragsregels kunnen daarbij preventief werken. Het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij onze sportvereniging op de hoogte is van deze gedragsregels.

Gedragsregels

Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan zal het bestuur handhaven en bestaat de kans op een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties vanuit de sportbond. Handhaving vanuit het bestuur zal gebeuren aan de hand van de handreikingen in de Toolkit Beleid Grensoverschrijdend gedrag, een uitgave van de sportbonden NOC*NSF- mei 2015

Binnen TTV Slagvaardig gelden de volgende Gedragsregels:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen;
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter;
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zoals zijn bij een doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten;
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook;
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de poster en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer;
 8. De begeleider heeft de plicht -voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en machts(misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk kunnen uitoefenen;
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot het gebruikelijke dan wel de afgesproken honorering staan;
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen;
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Club informatie

IJsselsingel 3
6991 ZP Rheden
 
Telefoon: +31 616018336
 

Openingstijden

maandagavond vanaf 19.30 uur training senioren

dinsdagmiddag recreatief spelen

dinsdag vanaf 19.30 uur trainen senioren

donderdagmorgen recreatief spelen

 

 

Onze Hoofdsponsor